Säännöt

Suomen Syöpäinstituutin säätiön säännöt


Säätiön nimi on Suomen Syöpäinstituutin Säätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Finlands Cancerinstitut sr ja englanniksi Foundation for the Finnish Cancer Institute sr. Säätiön kotipaikka on Helsinki.


Säätiön tarkoituksena on tehostaa ja edistää Suomessa harjoitettavaa syöpätautien korkeatasoista tieteellistä tutkimustyötä ja sitä kautta syöpäsairauksien ehkäisyä ja hoitoa Suomessa.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi jakaa apurahoja, perustaa tutkijantoimia, tehdä syöpätutkimusta edistäviä aloitteita, tukea tutkimusryhmiä, perustaa ja ylläpitää tutkimuslaitoksia, tukea jo toiminnassa olevia tutkimuslaitoksia siltä osin kuin niiden toiminta palvelee syöpätautien tieteellistä tutkimustyötä sekä järjestää alansa koulutustilaisuuksia.


Säätiö voi ottaa vastaan testamentteja, avustuksia ja lahjoituksia. Tarvittavan keräysluvan saatuaan tai ilmoituksen tehtyään säätiö voi kerätä myös muulla tavalla varoja. Säätiö voi harjoittaa kaikkea liiketoimintaa toimintamuotojen rahoittamiseksi.


Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu kuudesta yhdeksään jäsentä. Lisäksi säätiöllä on tieteellinen neuvottelukunta. Säätiöllä voi olla myös toimitusjohtaja tai asiamies.


Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä ja joku näistä on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset edellyttävät, että päätöksiä kannattaa yli puolet läsnä olevista. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Toimitusjohtajalla tai asiamiehellä ja tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Lisäksi he toimivat soveltuvin osin hallituksen kokouksien esittelijöinä.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.


Hallitus nimittää tieteellisen neuvottelukunnan ja ottaa säätiön henkilöstön mukaan lukien toimitusjohtajan tai asiamiehen. Säätiön tutkijat otetaan tieteellisen neuvottelukunnan esityksestä.

Hallitus voi asettaa määräämiään tehtäviä varten toimikuntia sekä valitsee tilintarkastusyhteisön.


Säätiön tieteellisen neuvottelukuntaan kuuluu vähintään kuusi ja enintään viisitoista jäsentä, jotka hallitus valitsee. Tieteellisen neuvottelukunnan jäsenten on oltava kansainväliseen tasoon yltäneitä suomalaisia syöpätutkijoita ja edustettava monipuolisesti syöpätutkimuksen eri osa-alueita.

Tieteellisen neuvottelukunnan jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että kolmannes jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee jäsenet erovuoroon tulleiden tilalle. Erovuoroon tullut voidaan valita tieteelliseen neuvottelukuntaan uudelleen.

Tieteellisen neuvottelukunnan tehtävänä on seurata Suomen Syöpäinstituutin Säätiön toimintaa tieteelliseltä kannalta sekä tehdä hallitukselle esityksiä instituutin tutkijoiksi nimitettävistä henkilöistä.

Tieteellinen neuvottelukunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tieteellinen neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet sen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Tieteellinen neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet sen jäsenistä ja joku näistä on tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Tieteellisessä neuvottelukunnassa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tieteellisen neuvottelukunnan kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.


Säätiötä edustaa hallitus. Säätiötä edustaa myös hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden säätiön edustamiseen.


10§

Säätiön tilikautena on kalenterivuosi. Säätiön tulee ennen kesäkuun loppua toimittaa asianomaiselle rekisteriviranomaiselle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta.


11§

Jos säätiö purkautuu tai lakkaa toimimasta, sen jäljellä oleva puhdas omaisuus on käytettävä säätiön hallituksen määräämällä tavalla säätiön tarkoitusta edistävästi.